ارکستر

حمیدرضا فرهنگ مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
مهندس حمیدرضا فرهـنگ
( مدیریت موسسه مدرس آواز و سه تار)
حسین مرتهب نوازنده نی در ارکست کموسیقی آوای جاوید
آقای حسین مرتهب
( نوازنده نی در ارکستر موسسه آوای جاوید)
نوازنده کمانچه در گروه موسیقی آموزشگاه موسیقی آوای جاوید
آقای سعید شفـیعی
( نوازنده کمانچه  در ارکستر موسسه آوای جاوید)
مهرداد مهدوی نوازنده تنبک در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
آقای مهرداد مهدوی
( نوازنده تنبک  در ارکستر موسسه آوای جاوید)
مدرس تار در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
آقای پیمان زرگر باشی
(مدرس تار وسه تار در موسسه آوای جاوید)