ارکستر

حمیدرضا فرهنگ مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
مهندس حمیدرضا فرهـنگ
( مدیریت موسسه مدرس آواز و سه تار)
آقای حسین مرتهب
( نوازنده تنبک  در ارکستر موسسه آوای جاوید)
آقای سعید شفـیعی
( نوازنده کمانچه  در ارکستر موسسه آوای جاوید)
آقای مهرداد مهدوی
( نوازنده نی  در ارکستر موسسه آوای جاوید)
مدرس تار در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
آقای پیمان زرگر باشی
(مدرس تار وسه تار در موسسه آوای جاوید)
(مشاهده 79 مرتبه, 1 بازدید امروز)