مدرسین بخش تجسمی

استاد طراحی و نقاشی در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
استاد امیر عباس محمدی راد
(مدرس طراحی و نقاشی ، سرپرست بخش تجسمی)
موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
استاد محمد علی شادمان
( مدرس خوشنویسی در موسسه آوای جاوید )
مدرس آبرنگ در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
آقای بهزاد باقری
( مدرس آبرنگ در موسسه آوای جاوید )
خانم شبنم ورد
( مدرس تذهیب در موسسه آوای جاوید )
آموزشگاه موسیقی و هنرهای تجسمی در اصفهان
خانم معصومه امینی
(مدرس طراحی مقدماتی در آموزشگاه آوای جاوید)  
آموزشگاه موسیقی و هنرهای تجسمی در اصفهان
خانم دکتر فاطمه شیر سپهر
( مدرس بخش طراحی فرش، نقاشی ایرانی )