مدرسین بخش موسیقی

استاد محمد تقی سعیدی
( استاد محمـد تقی سعیدی سرپرست بخش موسیقی)
مهندس حمیدرضا فرهـنگ
( مدیریت موسسه مدرس آواز و سه تار)
آقای حميـدرضا خدادادی
(هیئت موسس و هیئت مدیره ، مدرس آواز)
دکتر محمد رضا مصدقی
(هیئت موسس و هیئت مدیره ، مدرس آواز)
خانم راضيه جورتاني
(مدرس تنبک وموسیقی کودک در موسسه آوای جاوید)
خانم فرحناز رستم شیرازی
( مدرس ویولن در موسسه آوای جاوید )
مهشید وکیلی
خانم مهشید وکیلی
( مدرس دف در موسسه آوای جاوید )
آقای پیمان زرگر باشی
(مدرس تار وسه تار در موسسه آوای جاوید)
خانم آرزو بابایی
(مدرس ارکستر موسیقی ایرانی و کمانچه آوای جاوید)
آقای محمـدرضا نساج پور
(مدرس سنتورو تئوری موسیقی در موسسه آوای جاوید)
آقای ايگال ساسون
( مدرس دف در موسسه آوای جاوید )
خانم سیما محمودی
( مدرس گیتار در موسسه آوای جاوید )
خانم رضوان نباتی
( مدرس آواز در موسسه آوای جاوید )
آقای حبیب خرمی
( مدرس عود در موسسه آوای جاوید )
(مشاهده 110 مرتبه, 1 بازدید امروز)