هیئت مدیره

مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

مهندس حمیدرضا فرهنگ

مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

دکتر محمدرضا مصدقی

عضو هیئت موسس و هیئت مدیره، موسسه آوای جاوید

مهندس حمیدرضا خدادادی

عضو هیئت موسس و هیئت مدیره، مدرس آواز

مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

دکتر علیرضا فرهنگ

عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

مهندس غلامرضا فرهنگ

عضو هیئت مدیره موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

(مشاهده 69 مرتبه, 1 بازدید امروز)