موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 1

مست و پارسا

ساز وآواز در دستگاه ماهور : گوشه مثنوی ماهور

شعر : بوستان سعدی - باب چهارم در تواضع - حکایت مست و پارسا
بازخوانی از: آوای جـــاوید
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگکی بربطی در بغل داشت مست
به شب در سر پارســــایی شکست
چو روز آمد آن نیکمرد سلیم
بر سنـــــگدل برد یک مشت سیم
که دوشینه معذور بودی و مست
تــــــرا و مــرا بربط وسر شکست
مرا به شد آن زخم و برخاست بیم
تــــــرا به نخواهد شد الا به سیم
از این دوستان خدا برسرند
که از خــلق بسیــار بر سر خـورند