موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 10

ساز و آواز "بحر فنا"( بخش اول)

آواز ابوعطا: گوشه های درآمد،امیری و یتیمک

شعر : حافظ
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
بازخوانی از: آوای جـــاوید
حاصل کارگه کـــون و مکان این همه نیست
بــاده پیش آر که اسبــاب جهان این همه نیست
از دل و جان شرف صحبت جانان غرض است
غرض ایـن است وگرنه دل و جان این همه نیست
بر لــب بــــحر فنــا منتظریــم ای ســاقی
فرصتی دان که ز لـب تا به دهان این همه نیست