موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 14

ساز و آواز "باده کهن"( بخش اول)

ساز وآواز در دستگاه سه گاه: گوشه های درآمد، زابل و مویه

از درسهای کلاس استاد علی اصغر شاهزیدی در سال 1379

شعر : حافظ
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
بازخوانی از: آوای جـــاویددو یار زیرک و از باده کهن دو منی
فراغتـــی و کتابـــی و گوشه چمنی
من این مقام به دنیا و آخرت ندهم
اگر چه در پیـم افتنـد هر دم انجمنی
ز تنـد باد حوادث نمی تـوان دیدن
در این چمن که گلی بودست یا سمنی