aموسیقی اصیل ایرانی-آوای جاوید-برنامه ۲۳-بانگ گردشهای چرخ
موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 23

آموزش آواز,ساز و آواز،بانگ گردشهای چرخ

دستگاه همایون
شعـــر : مولانا
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
بازخوانی از: آوای جـــاویدنــالــه سرنـــا و تهدیـــد دهــــــل
چــیزکی مــاند بدان ناقـور کل
پــس حکیمــان گفته اند این لحنهــا
از دوار چــــرخ بگرفتیم مـــــا
بانگ گردشهای چرخ است این که خلق
می سرایندش به تنبور و به حلق
مــــا همه اجـــزای آدم بـــــوده ایم
در بهشت این لحنها بشنوده ایم
گــر چه بر مــا ریخت آب و گل شکی
یــــادمان آیـد از آنها انـــدکی