موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 31

آموزش آواز,گنجینه راز

منـاجات در آواز دشتی
شعـــر: وحشی بافقی
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
بازخوانی از: آوای جـــاویدالاهی سینه ای ده آتش افروز
در آن سینه دلـــی وان دل همه سوز
هر آن دل را که سوزی نیست دل نیست
دل افسرده غیر از آب و گل نیست
دلم پر شعله گردان سینه پر دود
زبانم کن به گفتن آتش آلود
به سوزی ده کلامم را روائی
کز آن گرمی کند آتش گدائی
دلم را داغ عشقی برجبین نه
زبانم را بیانی آتشین ده
اگـر لطف تو نبـود پرتو انـداز
کجـــا فکـــر و کجــا گنجینة راز
چو در هر کنج صد گنجینه داری
نمیخواهم که نومیدم گذاری
به راه این امید پیچ در پیچ
مرا لطف تو میباید دگر هیچ