موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 35

آموزش آواز,ساز و آواز,کشتی باده,قسمت اوّل

اجرای گوشه های درآمد و زابل

دستگاه: چهارگاه
شعــــر : حافظ
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
بازخوانی از: آوای جـــاویدبیا و کشتی ما در شط شراب انداز
خروش و ولوله در جان شیخ و شاب انداز
مرا به کشتی باده درافکن ای ساقی
که گفته اند نکویی کن و در آب انــــداز
ز کوی میکده برگشته ام ز راه خطا
مــــرا دگر ز کـرم با ره صواب انــــداز