موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

شنبه ها با آوای جاوید، برنامه 27

اجرای قطعاتی از استاد جلیل شهناز در آواز دشتی

اجرای قطعاتی از استاد جلیل شهناز در آواز دشتی توسط هنرمندان جوان موسسه آوای جاوید،

تار:علیرضا گرامی زاده، الهه میرزایی

ضبط: 26 شهریورماه 1397،استودیوی آوای جاوید