موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 13

آموزش آواز - جلسه ۲

اثری از: آوای جـــاوید
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
موضوع این برنامه: تنفس دیافراگمی یا شکمی
در این برنامه شیوه صحیح تنفس برای هنرجویان آواز آموزش داده میشود.
این موضوع با توجه به اینکه مستقیماً با صدا سازی و همچنین حجم اکسیژن ذخیره شده برای خواندن ارتباط مستقیم دارد موضوعی بسیار مهم و اساسی است.
شیوه معمول و البته نادرست نفس گیری در بین خوانندگان با قفسه سینه است که با نفس گیری شانه ها و قفسه سینه انبساط می یابد.
شیوه معمول و البته نادرست نفس گیری در بین خوانندگان با قفسه سینه است که با نفس گیری شانه ها و قفسه سینه انبساط می یابد.
در این روش کمترین مقدار اکسیژن به داخل ریه ها فرستاده میشود و از حجم ریه ها بطور ناقص استفاده می گردد.
روش علمی برای استفاده از حجم بیشتر ریه ها تنفس شکمی است.این روش در کلاس های ورزشی خصوصاً یوگا نیز آموزش داده می شود.البته نوزادان دقیقاً به همین شیوه تنفس می کنند.
با پر کردن شکم و بالا فرستادن پرده دیافراگم ظرفیت ریه ها بطرز چشمگیری افزایش می یابد و حجم نفس خواننده متناسب با آن افزایش می یابد.
این نکته در مورد نفس گیری تمامی ساز های بادی من جمله نی,قره نی,شیپور,ساکسیفون,ترومپت و ... صادق است.