موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 15

آموزش آواز - جلسه ۳

آواز : حمیدرضا فـرهنگ
اثری از: آوای جـــاوید


موضوع این برنامه: مناسب خوانی در مکتب آوازی اصفهان
در این برنامه مطالبی در رابطه با مناسب خوانی و معنای آن ارائه می گردد.

یکی از اصول سنتی خوانندگی و در واقع یکی از رسالت های هنری هر خواننده انتخاب شعر مناسب برای خواندن است.
یک خواننده ماهر هر شعری را در هر جایی نمی خواند; او با توجه به پارامترهای زیر شعری مناسب و در خور از محفوظات شعری خود انتخاب می کند:
۱- مکان ۲-زمان ۳-یاران و شنوندگان موسیقی
خود این موضوع مستلزم محفوظات شعری قوی میباشد و به همین خاطر است که اکثر خوانندگان قدیم این مکتب ارتباط بسیار نزدیک با ادبیات فارسی داشته اند و محفوظات شعری آنها بیش از ۱۰۰۰۰ بیت هم روایت شده است.
پارامتر مکمل شعر مناسب, دستگاه و گوشه مناسب برای خواندن شعر است که شاید این موضوع نیز چندان راحت تر از انتخاب شعر مناسب نباشد.
لازمه این موضوع درک کامل معنا و مفهوم شعر و ارتباط حسی کامل خواننده با شعر منتخب می باشد.
در خاطره ای نقل شده است در مجلسی که استادان تاج اصفهانی و خانم دلکش حضور داشته اند با توجه به فصل بهار و اردیبهشت ماه و حضور خانم دلکش استاد تاج اصفهانی شعر زیر را از غمام همدانی برای خواندن انتخاب می کنند.


ای روی دلکشت مه اردیبهشت من
ای منظر بدیع تو باغ و بهشت من
خیاط دهر جامه خوبی ندوخت
الا به قامت مه نیکو سرشت من