موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 19

آموزش آواز - جلسه 5

دستگاه: ماهور
شعــــر : حافظ
اثری از: آوای جـــاوید
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
موضوع این برنامه: درآمد ماهور
اولین بیت از غزل انتخاب شده برای دستگاه ماهور در درآمد اجرا میگردد.
خوشتر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست
ساقی کجاست گو سبب انتظار چیست
درآمد ماهور در درجه اول گام ماهور اجرا میشود و علت نامگذاری این گوشه هم به خاطر این است که در گوشه درآمد چهار چوب اصلی دستگاه نشان داده می شود و قالب و فرم شروع و ورود به دستگاه ماهور و یا هر دستگاه دیگری ترسیم می گردد و به قولی درآمدی است بر شروع آواز .