موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 22

آموزش آواز - جلسه 6

دستگاه: ماهور
شعــــر : حافظ
اثری از: آوای جـــاوید
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
موضوع این برنامه: دستگاه ماهور - گوشه داد
موضوع این برنامه آموزش گوشه داد در دستگاه ماهور است.گوشه داد در درجه دوم گام ماهور است و این گوشه با اندکی تغیرات به نام گشایش نیز خوانده می شود.
شعر گوشه داد نیز از همان غزل که درآمد آواز با آن اجرا شد می باشد: .
هر وقت خوش که دست دهد مغتنم شمار
کس را وقوف نیست که انجام کار چیست
توضیحاتی در رابطه با ادوات تحریر متناسب با شعر داده میشود: خواننده بسته به موضوع شعر ادوات تحریری نظیر ای خدا, ای یار, ای دوست و یا نظیر اینها را میتواند در آواز خود استفاده کند .
نکته مهمی در جواب آواز: .
هر پرده ای که خواننده آواز خود را روی آن تمام کرد نوازنده هم بایستی حتما روی آن پرده جواب آواز خود را تمام کند تا انشای خواننده را بهم نزند. .