موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 24

آموزش آواز - جلسه 7

دستگاه: ماهور
شعــــر : حافظ
اثری از: آوای جـــاوید
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
موضوع این برنامه: دستگاه ماهور - تحلیل ماهور فا روی تار و سه تار
موضوع این برنامه آموزش کوکهای ماهور روی سه تار و آنالیز پرده های متغیر در گوشه های مختلف دستگاه ماهور از "فا" میباشد.این تحلیل در مورد گوشه های شکسته,دلکش,قرچه,رضوی,عراق و در انتها گوشه راک ارائه میشود و راه فرود نیز نواخته میشود.به عنوان مثال در گوشه دلکش درجه ششم گام ربع پرده کم می شود و نت "ر" تبدیل به "ر کرن" می گردد و درجه هفتم نیز نیم پرده کم میشود و "می بمل "استفاده خواهد شد.