موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 28

آموزش آواز - جلسه 9

دستگاه: ماهور
شعــــر : حافظ
اثری از: آوای جـــاوید
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
موضوع این برنامه: دستگاه ماهور - گوشه شکسته
موضوع این برنامه آموزش آواز و جواب آواز در قالب اجرای گوشه شکسته ماهور می باشد. .
در گوشه شکسته درجه سوم گام ماهور ربع پرده کم می شود ونت ایست خواهد بود و درجه پنجم گام نیز نت شاهد شکسته هست و در اجرای این گوشه حالتی به نام اوج شکسته هم اجرا میگردد که درجه هشتم یا اکتاو گام ماهور است و مجددا فرود می آییم و در پرده ایست شکسته درس تمام می گردد تا زمینه برای اجرای گوشه دلکش در جلسه بعد مهیا شود.پیوند عمر بسته به مویی است هوش دار
غمخوار خویش باش غم روزگار چیست