موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 50

آموزش آواز - جلسه 20

اثری از: آوای جـــاوید
دستگاه: ماهور
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
کمانچه: آرزو بابایی
شعــــر : غزلیات سعدی


موضوع این برنامه: آموزش دستگاه ماهور- جغتاییدر این برنامه گوشه جغتایی دردستگاه ماهور بر اساس ردیف های آوازی استاد حسن کسایی نابغه موسیقی و افتخار همیشگی کشورمان آموزش داده میشود.حالت کلی این گوشه حس وحال رزمی و پهلوانانه با حالت نیمه ریتمیک دارد و در نوع خود زیبا و جالب است .شعر زیر از مسمطات قاآنی برای این گوشه انتخاب شده است:
من ار شراب می خورم به بانگ کوس می خورم
به بارگاه تهمتن به ارض طوس می خورم
پیاله های ده منی علی الرئوس می خورم