موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 12

آموزش آواز,تصنیف خوانی,تصنیف نازار دلی

در دستگاه شور با اجرای قدیمی از استاد محمدرضا شجریان

شعر: ابوسعید ابوالخیر-خیام
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
بازخوانی از: آوای جـــاوید
نازار دلــی را که تو جانش باشی
معشوقـــه پیــدا و نهانش بــاشی
زان می ترسم که از دل آزاری تو
دل خون شود و تو در میانش باشی
مــن بی مـی نـاب زیستن نتوانم
بــی بــاده کشید بــــار تن نتوانم
من بنده آن دمم که ساقــی گوید
یک جـــام دگــر بگیر و من نتوانم