موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 2

آموزش آواز,تصنیف خوانی,تصنیف باز باز آنکه دلم مشتاقش بود

تصنیفی در آواز بیات اصفهان با اجرای قدیمی از داریوش رفیعی

آهنگ: مجید وفادار
شاعر:کریم فکور
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
بازخوانی از: آوای جـــاوید
باز باز آنـکه دلم مشتاقش بـود
با مهــــر آمد و بر مستی افزود
دل دل زآمدنش باشد خـرسند
جان جان از نگهش باشد خشنود
چـــون آمدآمد آن مـــاه فریبا
من شـادم (3) با مـهرش تو دنیا
گر بزند نازش آتش بر خرمن من
من نکشم تا جان دارم دست از آن دامن
گر می گدازد یا می نوازد
من عاشقم وز قهر و نازش خرسندم
با موی او پیوسته باشد پیوندم
شمعم میان اشک و آتش می خندم
لب از شکایتها می بندم
باز باز آنـکه دلم مشتاقش بـود
با مهــــر آمد و بر مستی افزود
دل دل زآمدنش باشد خـرسند
جان جان از نگهش باشد خشنود
چـــون آمدآمد آن مـــاه فریبا
من شـادم (3) با مـهرش تو دنیا