موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 3

آموزش آواز,تصنیف خوانی,تصنیف ناوک مژگان

در دستگاه همایون (گوشه شوشتری) با اجرای نادر گلچین

تنظیم ها از حسین استوار و استاد فرامرزپایور

آهنگ: علی اکبر شیدا
شعر:علی اکبر شیدا
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
بازخوانی از: آوای جـــاویداز نوک مژگان می زنی تیرم
چند غم عشــقت مرا از پا افکند
چرا می زنـــی می زنی مــی زنی می زنی یار
چرا می کشـی می کشی می کشی می کشی یار
تو با نــــــاوک مژگان همـــه خلق جهان را
همـه پیر و جوان را جانم همـــه پیر و جوان را