موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 6

آموزش آواز,تصنیف خوانی,تصنیف رفتم در میخانه

آهنگ: ترانه قدیمی
شعر:ترانه قدیمی
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
بازخوانی از: آوای جـــاوید
رفتم در میخانه حبیبم، خوردم دو سه پیمانه
من مستم و دیوانه حبیبم، ما را که برد خانه
دلبر عزیز ، شوخ بـــــا تمیز ، برخیز و بریز
زان مــی که جوان سازد ،عشقم به تو پردازد
تو اگر عشوه برخسرو پرویز کنی
همچو فرهاد روم از عقب کوه کنی
تو مگـــــــــر شاه نکو رویانی
تو مگــــــــــــر ماه پری رویانی
دلبر عزیز ، شوخ بـــــا تمیز ، برخیز و بریز
زان مــی که جوان سازد ،عشقم به تو پردازد