موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 68

ویژه برنامه نوروز ۱۳۹۶

اجرا توسط گروه موسیقی آوای جاوید در دستگاه ماهور

این تصنیف در دستگاه ماهور و بر اساس گوشه های درآمد و داد تنظیم شده است که در ابیات اول و دوم خوانده میشود و همچنین بیت سوم شعر در گوشه عراق و اشاره به سپهر اجرا میگردد.

آهنــگ: حمیدرضـــا فــرهنگ
شـــعر : حــافـــظ
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
سه تار: سهیل توکلی
دف: ابــــوذر انــــصارینوبهار است در آن کوش که خوشدل باشی
که بسی گل بدمد باز و تو در گل باشی
من نگویم که کنون با که نشین و چه بنوش
که تو خود دانی اگر زیرک و عاقل باشی
نقد عمرت ببرد غصّه دنیا به گزاف
گر شب و روز در این قصّه مشکل باشی