موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

"آوای جاوید" برنامه شماره 7

آموزش آواز,تصنیف خوانی,ای یوسف خوشنام ما

در آواز بیات ترک (گوشه مهربانی) با اجرای قدیمی از خانم پریسا

آهنگ: استاد رضا شفیعیان
شعر: غزلیات شمس تبریزی
آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ
بازخوانی از: آوای جـــاویدای یوسف خوشنام ما، خوش میروی بر بام ما
ای در شکسته جام ما، ای بر دریده دام ما
ای نور ما ای سور ما، ای دولت منصور ما
جوشی بنه در شور ما، تا می شود انگور ما
ای دلبر و مقصود ما، ای قبله و معبود ما
آتش زدی در عود ما، نظاره کن در دود ما
در گل بمانده پای دل، جان می دهم چه جای دل
وز آتش سودای دل، ای وای دل ای وای ما