موسیقی سنّتی (اصیل) ایرانی

آوای جاوید، برنامه شماره 9

آموزش آواز، تصنیف خوانی، تصنیف نگار طنّاز

روایت شعر و ترانه: مرحوم استاد عیسی خان بهنام (شعر این ترانه از نادرترین و فاخرترین اوزان شعر فارسی است و آن بحر مضارع مثمن مطموس است) و در آواز بیات اصفهان خوانده شده است.

 

آواز و سه تار: حمیدرضا فـرهنگ

بازخوانی از: آوای جـــاوید

 

نـامهربـــان نگار طنـــــاز مــن
مرغ شکر شکن و خوش آواز من
خواهـم شوی صنما، هم آواز مــن
خوانـــی ترانه نو، تو با سـاز من
شیرین تر از شکری، چو شهناز من
جانــــم فدای رهت، گل ناز من
یکـــدم ز دوریــت نیـــاسوده ام
دائم به فکر تو بی وفــــا بوده ام
رحمــی به حــال من پریشان نما
روح و روان منــــی، تو جانم رها
شیرین تر از شکری، چو شهنـاز من
جانـــم فدای رهت، گل نــاز من