ارکستر آوای جاوید

ارکستر آوای جاوید

ارکستر آوای جاوید با هدف حفظ و اشاعه موسیقی فاخر ایرانی در سال 1397 تشکیل گردید.

اعضای گروه: حمیدرضا فرهنگ – حسین مرتهب – سعید شفیعی – پیمان زرگرباشی – مهرداد مهدوی

از جمله فعالیت های این گروه موسیقی:

تمامی برنامه های گروه موسیقی آوای جاوید در وب سایت موسسه قابل مشاهده می باشد.

 

حمیدرضا فرهنگ مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
حمیدرضا فرهنگ Hamidreza Farhang
(مدیر مسئول موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید،مدرس آواز)
حسین مرتهب نوازنده نی در ارکست کموسیقی آوای جاوید
آقای حسین مرتهب
( نوازنده نی در ارکستر موسسه آوای جاوید)
نوازنده کمانچه در گروه موسیقی آموزشگاه موسیقی آوای جاوید
آقای سعید شفـیعی
( نوازنده کمانچه  در ارکستر موسسه آوای جاوید)
مهرداد مهدوی نوازنده تنبک در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
آقای مهرداد مهدوی
( نوازنده تنبک  در ارکستر موسسه آوای جاوید)
مدرس تار در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
آقای پیمان زرگرباشی
مدرس تار در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید

 

(مشاهده 383 مرتبه, 1 بازدید امروز)