ارکستر

حمیدرضا فرهنگ مدیر موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
مهندس حمیدرضا فرهنگ
(مدیریت موسسه آوای جاوید, مدرس آوازو سه تار)
حسین مرتهب نوازنده نی در ارکست کموسیقی آوای جاوید
آقای حسین مرتهب
( نوازنده نی در ارکستر موسسه آوای جاوید)
نوازنده کمانچه در گروه موسیقی آموزشگاه موسیقی آوای جاوید
آقای سعید شفـیعی
( نوازنده کمانچه  در ارکستر موسسه آوای جاوید)
مهرداد مهدوی نوازنده تنبک در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
آقای مهرداد مهدوی
( نوازنده تنبک  در ارکستر موسسه آوای جاوید)
مدرس تار در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید
آقای پیمان زرگر باشی
(مدرس تار وسه تار درآموزشگاه موسیقی آوای جاوید)
(مشاهده 250 مرتبه, 1 بازدید امروز)