دکتر ساسان زند مقدم

( مشاور ادبی در موسسه فرهنگی هنری آوای جاوید  )

 

ساسان زندمقدم    کارنامه علمی- پژوهشی

E-mail: parsigooy@gmail.com

تحصيلات:

دکتری

1388-1392 زبان و ادبيات فارسی دانشگاه اراک اراک، ايران
فوق ليسانس 1383-1385 زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد اصفهان، ايران
ليسانس 1374-1381 شيمی(محض) دانشگاه اصفهان اصفهان، ايران
ديپلم 1369-1373 علوم تجربی دبيرستان ادب اصفهان، ايران

سوابق پژوهشی:

راتبة اعطايی پسادکتری صندوق حمايت از پژوهشگران و فنّاوران کشور در دانشگاه اصفهان: بررسی ساختار معنايی در مثنوی مولانا جلال الدين بلخی

رسالة دکتری

1392 دکتری تخصصی زبان و ادبيات فارسی  دانشگاه اراک: “ديدگاه مولانا درباره جهان منتظم به منزله تجلی الهی”

پايان ­نامه کارشناسی ارشد

1385 کارشناسی ارشد زبان و ادبيات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد: “تفسير عرفانی هفت پيکر نظامی گنجوی”

زمينه‌هاي تحقيقاتی:

ادبيات عرفانی، اديان و عرفان تطبيقی، ادبيات عرفانی تطبيقی

زمينه‌های تخصصی:

عرفان و تصوف، عرفان تطبيقی ، تصحيح متون عرفانی ، نقد ادبی

مقالات و همايش­ها

مقالات انگليسی

سال

1398

1398

 

1397

 

1396

 

 

مقالات فارسی

سال

نام نشريه

ارسال شده برای چاپ

ارسال شده برای چاپ

 

مولانا رومی ريويو، شماره 9، پذيرش

 

مولانا رومی ريويو، شماره 8، صص 72-95

 

 

نام نشريه

عنوان مقاله

مهلتی بايست تاخون شير شد

راز عرف­الديک و استفاده دوگانه از آن در تصحيح انتقادی معارف­بهاء­ولد

آن سنا جو کش سنائی شرح کرد

 

سلسله مراتب نمادپردازی عشق در عرفان بهاءولد و ارتباط محتمل آن با شيوالينگام در هندوئيسم

                     

عنوان مقاله

  نقش در  اجرا

مؤلف

مؤلف

 

نويسندۀ مسؤول

مؤلف

 

 

 

نقش در اجرا

محل نشر

بريل

بريل

 

بريل

 

دانشگاه اکسيتر

 

            

           

             محل نشر

1398

 

 

1397

 

فصلنامه علمی ­پژوهشی ادبيات تعليمی، شمارۀ 39، صص 128-156

 

فصلنامة علمي­ پژوهشی مطالعات  آسيای صغير(پذيرش)

گذر از رمز به تعليم: خوانش انتقادی دو بيت رمزی در آثار مولوی

 

رمزپردازی معناي معنوی فقر در آثار مولوی

نويسندۀ مسؤول

 

مؤلف

      دانشگاه آزاد اسلامی

 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

1394 فصلنامة علمی­ پژوهشی نامه فرهنگستان، دوره 14 شماره 4، پياپي 56، صص 24-51 ازدواج، نماد تبيين مراتب معيت و ادراک علم لدني در آثار مولوی  مؤلف فرهنگستان زبان و ادب فارسی

 

1393

 

 

 

1393

 

فصلنامة علمی­ پژوهشی ­متن­ شناسی ادب ­فارسی،  شماره 24، زمستان 1393، صص137-158

 

فصلنامة علمی ­پژوهشی نامه فرهنگستان، دوره 14 شماره 1، پياپی 53، صص17- 38

تصحيح تخمين سبک­شناسانه از زمان نگارش جامع الستين با روشی متن ­شناسانه

 

 

لقمه هر مرغکي انجير نيست: بررسی مفهوم تبديل مزاج در آثار مولوی

 مؤلف

 

 

 

نويسنده

مسؤول

          دانشگاه اصفهان

 

 

 

فرهنگستان زبان و ادب فارسی

    1391

 

 

1391

 

فصلنامه علمی­ پژوهشی گوهر گويا، سال ششم، شماره اول، پياپی 21، بهار1391، صص 83- 94

دوفصلنامه علمی ­پژوهشی ادبيات عرفانی، سال سوم، شماره 5، پائيز و زمستان 1390، صص 181-207

 

گرود(گرودا) نماد انتقال و تبديل اساطير هند در سام­نامه

 

پر ريختن: رمزی  جهان­شمول از مثال اعلايی واحد در فرهنگ عرفانی ملل

نويسنده

مسؤول

 

نويسنده

مسؤول

 

        دانشگاه اصفهان

 

 

دانشگاه الزهرا

 

   1390

 

1385

دو فصلنامه علمی پژوهشی ادبيات عرفانی، سال دوم، شماره 4، بهار و تابستان 1390، صص 133-158

مجله معارف، دوره 22 شماره 1 و 2، پياپی 64-65، آبان 1385، صص 58-76

همچو شيری در ميان نقش گاو: تئوفانی­ها در آثار مولوی

 

کليد زرين بانوی حصاری

نويسندۀ­مسؤول

 

 

مؤلف

             دانشگاه الزهرا

 

 

مرکز نشر دانشگاهی

همايش­ها

(انگليسی)

 

1397

 

 

 

 

1397

 

 

 

 

 

1396

 

 

 

 

 

1395

 

 

 

 

کنفرانس دانشجويان مطالعات اروپا آسيای مرکزی با موضوع “مرجعيت و مشروعيت”

http://islamic.indiana.edu/ACES%202019%20Program.pdf

 

انستيتیو مطالعات جوامع و تمدنهای مسلمان

http://www.bu.edu/phpbin/calendar/event.php?id=212037&cid=17&oid=0

 

سمينار مطالعات پارسی و پارسی­زبانان

http://mahindrahumanities.fas.harvard.edu/content/need-new-critical-edition-emma%E2%80%98%C4%81rifem-bah%C4%81%E2%80%99-i-walad

 

 

يازدهمين کنفرانس نسخ خطی اسلامی انجمن نسخ خطی اسلامی: تصوف و فرهنگ نسخ خطی اسلامی http://www.islamicmanuscript.org/biennialconference/2016conference/programme/14september.aspx

 

 

 

شمس­الدين محبوبی، تلاش نافرجامی در کسب مرجعيت مشروع

 

 

 

نوروز و تبدُّل در سخن صوفيانه

 

 

 

ضرورت تصحيح مجدد معارف بهاءولد

 

 

 

 

 

ضرورت تصحيح مجدد معارف بهاءولد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دانشگاه اينديانا

 

 

 

 

دانشکده مطالعات جهان

دانشگاه بوستون

 

 

مرکز علوم انسانی ماهيندرا،

دانشگاه هاروارد

 

 

 

 

کالج مادلن

دانشگاه کمبريج

 

 

کتاب­ها:

1394              جزء چهارم معارف بهاءولد،  مصحح: ساسان زندمقدم       ناشر: انتشارات طهوری

 

فرصتهای مطالعاتی:

 

1396               دانشگاه بوستون 28/04/  1396 تا کنون

موضوع تحقيق: ساختار معنايی مثنوی، نکات تصحيحی معارف بهاءولد، ادبيات عرفانی تطبيقی هندو و فارسی

1391               دانشگاه ايالتي نيويورک – استوني بروک 18/1/1391 تا 27/6/1391

استاد راهنمای خارجی: پروفسور ويليام چيتيک، موضوع تحقيق: “ديدگاه مولانا درباره جهان منتظم به منزله تجلی الهی”

 

طرح­های پژوهشی

1395    راتبة اعطايی پسادکتری صندوق حمايت از پژوهشگران و فنّاوران کشور در دانشگاه اصفهان: بررسی ساختار معنايی در مثنوی مولانا جلال­الدين بلخی

 

داوری مقالات:

فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه ادب عرفانی (گوهرگويا)

فصلنامه علمی- پژوهشی متن شناسی ادب فارسی

فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهشنامه ادبيات تعليمی

 

زبان:

فارسی:                      زبان مادري

انگليسی:       خواندن، نوشتن، مکالمه:  IBT 86  22/10/1397

عربی:                    خواندن: خوب، نوشتن: خوب

 

سوابق آموزشی:

رديف

­

 

دانشگاه ­يا مؤسسه­

آموزشی و پژوهشی

 

عنوان­ درس­ها

تاريـخ  

نشانی مؤسسه

 

تلفــن

 

شروع

 

        پايان

 

1

 

 

  

 

 

2                       

                  

 

 

دانشگاه مديسون ويسکانسين

 

 

 

مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعی صبح صادق

 

تدريس زبان فارسی به غير فارسی زبانها

 

 

 

کليه دروس تخصصی دوره کارشناسی زبان و ادبيات فارسی

19/3/1398

 

 

 

 

1/11/88

19/5/1398

 

 

 

 

تاکنون

 

 

327 Ingraham Hall, 1155 Observatory Dr. Madison Wisconsin 53706

اصفهان خ شهيد دکتر بهشتي  بن بست شماره 10

0016082636693

 

 

 

 

03132351997

3  

مؤسسه آموزش عالي غير انتفاعی سنايی

 

کليه دروس تخصصی دوره کارشناسی زبان و ادبيات فارسی

1/11/87      1/11/89 اصفهان، خانه اصفهان، ابتدای رزمندگان 03134210378
 

4

 

 

دانشگاه آزاد اسلامی  واحد نجف آباد

 

فارسی عمومی

 

1/7/86

 

تاکنون

 

نجف آباد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد

 

03142291111

 

5

 

 

دانشگاه آزاد اسلامي  واحد خوراسگان(سما)

 

فارسي عمومي

 

1/7/87

 

1/7/88

 

اصفهان، خ پروين، کوي16متري شاهد

 

03135590378

 

6  

 

دانشگاه اراک

               فارسی عمومی  

1/7/89

 

1/7/90

 

اراک، خيابان شريعتی، دانشگاه اراک

08632777400

7

 

مرکز آموزش عالی شهرضا

             فارسی عمومی 1/7/91 تاکنون شهرضا-بلوار امام خمينی- نبش فرعی71 03212238379
8  

دانشگاه علمی کاربردی  بهزيستی اصفهان

فارسی عمومی، اصول سخنوری 1/7/88 1/7/91 اصفهان، خ جی، ايستگاه دانش سرا 03135227003

 

معرفين:

ويليام چيتيک                     استاد دانشگاه ايالتی نيويورک(استونی بروک)                  تلفن:0016319289282

Email: WCHITTICK@notes.cc.sunysb.edu

مهدی نوريان              استاد دانشگاه اصفهان،گروه زبان و ادبيات فارسی                    تلفن: 09131311323

Email: m-nourian@ltr.ui.ac.ir

جان والبريج              استاد دانشگاه اينديانا، دانشکده زبانها و فرهنگهای خاور نزديک     تلفن:0018128558689

Email: jwalbrid@indiana.edu

سونيل شارما             استاد دانشگاه بوستون، دانشکده زبانها و ادبياتهای جهان          تلفن: 0016177144741

Email: sharma@bu.edu

جليل مشيدی               دانشيار دانشگاه اراک، گروه زبان و ادبيات فارسی                    تلفن: 09181611607

E mail: J-moshyedi@araku.ac.ir

 

تاريخ بازنگر ی: 1398/06/16


 *   *   *

مشاهده ی بسته ی ویدئویی آموزش آواز آوای جاوید | مشاهده ی بسته ی ویدئویی آموزش سه تار آوای جاوید

 

(Visited 383 times, 1 visits today)

نظرتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *